THÔNG BÁO:

1-Thông báo mời họp
2-Chương trình Đại Hội - thời gian dự kiến 23-04-2023
3-Dự Thảo Quy chế tổ chức Đại Hội
4-Mẫu giấy ủy quyền
5-Phiếu biểu quyết - Bà Nguyễn Thị Thanh
6-Phiếu biểu quyết - Bà Vương Lệ Xuân
7-Phiếu biểu quyết - Bà Châu Ngọc Phụng
8-Phiếu biểu quyết - Ông Trần Quốc Tuấn
9-Phiếu biểu quyết - Ông Trần Quốc Tân
10-Báo Cáo của HĐQT ngày 22-03-2024
11-Mẫu Cổ Phiếu
12-Sổ Đăng Ký Cổ Đông
13-Dự Thảo Nghị Quyết ĐHCĐ
14-Báo Cáo Tài Chính 2021
15-Báo Cáo Tài Chính 2022
16-Báo Cáo Tài Chính 2023
Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông 2024
Thông báo thay đổi con dấu ngày 25/01/2024
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện 24/01/2024